Seniordans:

Uppdaterat
2021-03-22Länkar

Årsmöte 2021

 SSDFlog

Dagordning till SSDFs årsmöte lör 6 mars 2021 kl 11.00.
Årsmötet är pga rådande pandemi i form av telekonferens. Anmälan om deltagande senast 20 bebruari 2021 till alina@maric.se.
Efter anmälan skickas mötesdokumenten per mail till de anmälda.

 

§1.Val av ordförande av mötet
§2. Val av sekreterare för mötet
§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
§4. Fastställande av dagordningen
§5.Fastställande av röstlängd
§6. Frågan om årsmötet utlysts stadgeenligt
§7. Rapporter
§8. Föredragning av verksamhetsberättelse
§9. Föredragning av kassaberättelse och revisionsberättelse
§10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.               
§11. Omröstning om SSDFs framtid: omröstning nr 2.
§12. Fastställande av medlemsavgift
§13. Eventuella arvoden
§14. Motioner
§15. Val av förbundsordförande (1), styrelseledamöter och suppleanter (4+2), revisor/er (1+?), valberedning (3)
16.Övrigt

 

Välkomna!
SSDFs styrelse/Alina Maric