Seniordans:

Uppdaterat
2021-03-22Länkar

Årsmöte 2020

 SSDF:s loggade papper.
(Avskrift)

Verksamhetsberättelse för SSDF

Styrelsen för Svenska Seniordansledarförbundet får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Styrelse:
Styrelsen består av:
Alina Maric, ordförande
Maria Casella, kassör
Ann-Mari Olsson, sekreterare och ledamot
Grethel Jansson, sekreterare och ledamot
Christina Lundahl Ekholm, verksamhetsansvarig

Styrelsesuppleanter:
Kerstin Ågren
Barbro Kusoffsky

Revisorer:
Carina Nertlinge
Sten Jönsson

Revisorssuppleant:
Mikael Andersson

Valberedningen:
Hans Erik Lundkvist
Lilian Bressler

Medlemsantal den 31 december 2019
107 aktiva och 70 stödmedlemmar.

Årsmöte
Den 10 mars hölls årsmötet i Lidköping. 14 medlemmar deltog. Den 15 mars avgick den omvalde ordförande Lilian Bressler med omedelbar verkan.
Styrelsen konstituerades om. Alina Maric blev vald till ny ordförande.

Medlemsmöte/halvårsmöte.
25 augusti hölls ett medlemsmöte i Ransäter med 24 medlemmar som deltog.

Styrelsemöten under 2019.
19 februari telefonmöte
8 mars i Lidköping
10 mars i Lidköping
3 maj i Trelleborg
23 augusti i Ransäter
11 december telef

Kurser/utbildning
11-13 januari: region västra Götaland, grundkurs/Ledarutbildning i Internationella Seniordanser.
22-23 februari, region Västra Götaland, NT-18 kurs.
13-14 september, region Syd, Danser ISDC-19
28-29 september, Region Uppland/Stockholm, ISDC-19.

Ledarträffar
Har genomförts på flera platser under det gångna året.

Dansstugor och Seniordansens Dag
Har genomförts på flera platser runt om i landet.

SSDF:s 30-årsjubileum
Vårt 30-årsjubileum hölls i Ransäter den 24 augusti 2019.

Internationell verksamhet, ISDC-2019
11 medlemmar från SSDF deltog 26-31 maj, 2019 på den Internationella träffen i Norge, Lillehammer.

NT-21
Nästa Nordiska träff skall äga rum i Danmark, Braedstrup 7-11 juni 2021. På ett planeringsmöte i oktober 2019 för denna träff deltog Alina Maric och Christina Lundahl Ekholm som representanter för SSDF.
Fortlöpande information kommer senare på hemsidan.

Övrigt
Då vi 2019 inte haft tryckta infoblad att skicka ut, har informationen från SSDF gått via vår hemsida, www.seniordans.se. Styrelsen försöker hitta vägar för att minska våra kostnader, bl.a genom att för 2019 inte tagit ut något arvode.
Styrelsen har också haft svårigheter i sitt arbete p.g.a. kassörens långvariga sjukdom, som helt eller delvis försvårat styrelsens arbete. Styrelsen tog i december ett enhälligt beslut att befria kassören från uppgiften och styrelsen övertog rollen fram till årsmötet 14 mars 2020.
För kommande verksamhet måste vi hjälpas åt att öka medlemsantalet och dessutom förbereda NT-2021, 7-11 juni i Danmark.

Avslutning
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och för förtroendet att få leda SSDF:s verksamhet.
Trelleborg 26/1-2020

Styrelsens namnteckningar.

Årsmöte 2020

SSDFs medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 14 mars 2020 kl 15.00 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Frågan om årsmötet utlysts stadgeenligt
 7. Rapporter
 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 9. Föredragning av kassaberättelse och revisionsberättelse
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgiften
 12. Arvoden
 13. Motioner
 14. Val av styrelse
  1. Förbundsordförande
  2. 3 st styrelseledamöter
  3. 2 st suppleanter
  4. revisorer
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

 

Motioner skall vara SSDF tillhanda senast 12 mars 2020. Motionerna mailas till Alina Maric (alina@maric.se) eller skickas per post (Alina Maric, Kungsgatan 67 B,  75321 Uppsala).

Efter mötet bjuds SSDFs medlemmar på kaffe och smörgås.

Hjärtligt välkomna
För styrelsen

Alina Maric

På begäran: Workshop i Round Dance!

Innan årsmötet, lördagen 14 mars 2020 kl 9:00 – 15:00 kommer vi att ha en workshop med Round Dance i Vilsta Sporthotell.
Ledda av Christina Lundahl Ekholmskall vi dansa Round  Dance på nivå I-III, lära oss de engelska uttrycken för enkla figurer och dansa en del efter ”cue-sheets” (kallas så när någon ropar ut figurerna). Round Dance är en rolig dansart där man får använda både kroppen och knoppen.
Workshoppen passar både ledare och dansare. Kostnad för deltagande i workshopen är bara 200:-. Avgiften för deltagande sätts lämpligen på SSDFs  plusgiro 121561-5. Ange vänligen namn på dem som inbetalningen gäller samt ”Workshop RD”.
Material finns att köpa under dagen.
Ta med något att äta, vi kommer att ha en kort lunchpaus – (eller handla på stället).
Anmälan senast 12 mars till Alina (alina@maric.se)