Seniordans:

Uppdaterat
2020-03-25Länkar

Årsmöte 2020

 Årsmöte 2020

SSDFs medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 14 mars 2020 kl 15.00 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Frågan om årsmötet utlysts stadgeenligt
 7. Rapporter
 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 9. Föredragning av kassaberättelse och revisionsberättelse
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgiften
 12. Arvoden
 13. Motioner
 14. Val av styrelse
  1. Förbundsordförande
  2. 3 st styrelseledamöter
  3. 2 st suppleanter
  4. revisorer
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

 

Motioner skall vara SSDF tillhanda senast 12 mars 2020. Motionerna mailas till Alina Maric (alina@maric.se) eller skickas per post (Alina Maric, Kungsgatan 67 B,  75321 Uppsala).

Efter mötet bjuds SSDFs medlemmar på kaffe och smörgås.

Hjärtligt välkomna
För styrelsen

Alina Maric

På begäran: Workshop i Round Dance!

Innan årsmötet, lördagen 14 mars 2020 kl 9:00 – 15:00 kommer vi att ha en workshop med Round Dance i Vilsta Sporthotell.
Ledda av Christina Lundahl Ekholmskall vi dansa Round  Dance på nivå I-III, lära oss de engelska uttrycken för enkla figurer och dansa en del efter ”cue-sheets” (kallas så när någon ropar ut figurerna). Round Dance är en rolig dansart där man får använda både kroppen och knoppen.
Workshoppen passar både ledare och dansare. Kostnad för deltagande i workshopen är bara 200:-. Avgiften för deltagande sätts lämpligen på SSDFs  plusgiro 121561-5. Ange vänligen namn på dem som inbetalningen gäller samt ”Workshop RD”.
Material finns att köpa under dagen.
Ta med något att äta, vi kommer att ha en kort lunchpaus – (eller handla på stället).
Anmälan senast 12 mars till Alina (alina@maric.se)